អចលនទ្រព្យ មើល​ច្រើន​ទៀត

ជីវិត & កំសាន្ត មើល​ច្រើន​ទៀត

បុរសអាយុ៥០ជាងទាំង១០ដែលកំពុងទាក់ទាញតាមអ៉ីនធឺណិត

បុរសអាយុ៥០ជាងទាំង១០ដែលកំពុងទាក់ទាញតាមអ៉ីនធឺណិត

ខាងក្រោមនេះជាបុរសសង្ហារដែលមានអាយុ ៥០ឆ្នាំឡើងទៅ ប៉ុន្តែរាងកាយនិងមុខមាត់របស់ពួកគេអាចនិយាយបានថាយុវវ័យសុំខ្មាស់ នេះបង្ហាញថាអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខ

ការអប់រំ & ចំណេះដឹង មើល​ច្រើន​ទៀត

កីឡា មើល​ច្រើន​ទៀត

បុរសអាយុ៥០ជាងទាំង១០ដែលកំពុងទាក់ទាញតាមអ៉ីនធឺណិត

បុរសអាយុ៥០ជាងទាំង១០ដែលកំពុងទាក់ទាញតាមអ៉ីនធឺណិត

ខាងក្រោមនេះជាបុរសសង្ហារដែលមានអាយុ ៥០ឆ្នាំឡើងទៅ ប៉ុន្តែរាងកាយនិងមុខមាត់របស់ពួកគេអាចនិយាយបានថាយុវវ័យសុំខ្មាស់ នេះបង្ហាញថាអាយុគ្រាន់តែជាតួលេខ